Algemene voorwaarden

1. Definities

Dienst(en): diensten die onder meer bestaan uit Donatie(s)
Donatie: het geven van geld via diverse betaalmogelijkheden aan de Ontvangende Partij;
Gevende Partij: de particulier of bedrijf die een gift of donatie doet aan de Ontvangende Partij;
Stichting IJsclub Zeeland: Stichting IJsclub Zeeland, gevestigd te Domburg onder KvK nr. 20137485.
Doel van de donaties: Stichting IJsclub Zeeland wil met de donaties bewerkstelligen dat de mogelijkheid om een Schaatshal in Zeeland te vestigen wordt versterkt en ondersteund;
Ontvangende Partij: Stichting IJsclub Zeeland;
Partner: de rechtspersoon die gebruik maakt van de Techniek voor Betaling aan de Ontvangende Partij;

 

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Donatie aan de Ontvangende partij;
2.2 Door middel van het geven van middelen aan Ontvangende Partij, accepteert de Gevende Partij uitdrukkelijk deze Voorwaarden;
2.3 De Ontvangende Partij behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

3. Rechten en plichten ontvangende partij

3.1 Donaties komen volledig ten goede aan de Ontvangende Partij en worden enkel ingezet ter stimulering van de vestiging van de nieuwe Schaatshal in Zeeland.
3.2 De Ontvangende Partij neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de website en Betaling of Donatie;
3.3 De Ontvangende Partij houdt zich aan het privacy statement.

 

4. Rechten en plichten gevende partij

4.1 Om een Overeenkomst te sluiten met Ontvangende Partij moet Gevende Partij 18 jaar oud zijn. Door het aangaan van een Overeenkomst verklaart de Gevende Partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
4.2 Gevende Partij doet alleen online donaties met middelen waarvan hij houder is en waarover hij de zeggenschap heeft;
4.3 Gevende Partij geeft geen valse naam of identiteit op op het Donatieformulier;
4.4 Gevende Partij neemt kennis van de disclaimer van Ontvangende Partij.

 

5. Betaling

5.1 Ontvangende Partij hanteert diverse mogelijkheden tot Betaling, te weten: eenmalige of periodieke machtiging en Ideal. Daarnaast is het mogelijk dat de Gevende Partij via zijn/ haar eigen internetbankieren toepassing een bedrag overmaakt of een periodieke Betaling instelt. Het rekeningnummer is IBAN NL 51 RABO 0346696925 tnv Stichting IJsclub Zeeland in Domburg;
5.2 Betaling(en) geschieden via payment provider Mollie.

 

6. Aansprakelijkheid Stichting IJsclub

6.1 Zeeland Stichting IJsclub Zeeland is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
6.2 Indien Stichting IJsclub Zeeland aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
6.3 Stichting IJsclub Zeeland is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
6.4 Indien Stichting IJsclub Zeeland aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.5 Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

7. Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. Echter nooit om een andere reden dan het stimuleren van de vestiging van een nieuwe Schaatshal in Zeeland.

 

8. Wijziging algemene voorwaarden

8.1 Stichting IJsclub Zeeland is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
8.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 

9. Overgang van rechten

9.1 Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
9.2 voorafgaande schriftelijke instemming van Stichting IJsclub Zeeland.
9.3 Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

10. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

10.1 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
10.2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Stichting IJsclub Zeeland bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
11.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Stichting IJsclub Zeeland is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd

 

12. Slotbepalingen

12.1 Bent u ontevreden over de dienstverlening van Stichting IJsclub Zeeland? Wij behandelen uw klachten en suggesties binnen tien werkdagen. Mail de klacht aan info@www.schaatshalzeeland.nl
12.2 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden (inclusief de totstandkoming, uitvoering en nakoming hiervan, alsook op alle geschillen welke hieruit kunnen voortvloeien) is Nederlands Recht van toepassing;
12.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter in het arrondissement Zeeland.

 

Domburg, Januari 2022.